Hướng dẫn sử dụng, Tổng hợp

Hướng dẫn sử dụng Bảng vẽ điện tử XP-Pen: Tải phần phềm, Cài Driver XP-Pen, Download Driver XPPen

DECO 01 V2 DRIVER DOWNLOAD

SOFTWARE & DRIVERS

 

Mac 10.10~11.0
(Download and install a driver)

 

XP-PEN Mac_3.2.1_210902 (New UI Driver)

Download

Warm Reminder: Mac Mojave 10.14 or Above needs to add the “PenTablet.app” and “PenTablet_Driver.app” into the accessibility list first after installed XP-PEN Driver. Details steps please see the FAQ section.

 

XP-PEN Mac_2.1.8.210330 (Official Driver)

Download

Warm Reminder: Mac Mojave 10.14 or Above needs to add the “PenTabletSetting” and “PenTabletDriverUX” into the accessibility list first after installed XP-PEN Driver. Details steps please see the FAQ section.

https://youtu.be/p9IlxzMOjS8

 

Windows 7/8/10
(Download and install a driver)

XP-PEN Win_3.2.0.210805 (New UI Driver)

Download

 

XP-PEN Win_1.6.4.210812 (Official Driver)

Download

 

Ubuntu、Centos、Fedora、Red Hat、Manjaro、Arch、Debian、OpenSUSE、elementary OS、Mint、ezgo Linux、Pop!_OS、Mageia

XP-PEN-pentablet-3.2.0.210824-1.x86_64.tar.gz

Download

 

Ubuntu、Debian、elementary OS、Mint、ezgo Linux、Pop!_OS

XP-PEN-pentablet-3.2.0.210824-1.x86_64.deb

Download

 

Centos、Fedora、Red Hat、OpenSUSE、Mageia

XP-PEN-pentablet-3.2.0.210824-1.x86_64.rpm

Download

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG VẼ ĐIỆN TỬXP-PEN DECO 01 V2 (English Version)

XPPen Deco 01 V2 New UI Driver Manual V1.2 (English)

Manual and Quickguide download

PDF

 


 

DECO 02 DRIVER DOWNLOAD

SOFTWARE & DRIVERS

 

Mac 10.10~11.0
(Download and install a driver)

 

XP-PEN Mac_3.2.1_210902 (New UI Driver)

Warm Reminder: Mac Mojave 10.14 or Above needs to add the “PenTablet.app” and “PenTablet_Driver.app” into the accessibility list first after installed XP-PEN Driver. Details steps please see the FAQ section.

Download

XP-PEN Mac_2.1.8.210330 (Official Driver)

Warm Reminder: Mac Mojave 10.14 or Above needs to add the “PenTabletSetting” and “PenTabletDriverUX” into the accessibility list first after installed XP-PEN Driver. Details steps please see the FAQ section.
https://youtu.be/p9IlxzMOjS8

 

Windows 7/8/10
(Download and install a driver)

 

XP-PENWin_3.2.0.210805(New UI Driver)

Download

 

XP-PENWin_1.6.4.210812(Official Driver)

Download

 

Ubuntu、Centos、Fedora、Red Hat、Manjaro、Arch、Debian、OpenSUSE、elementary OS、Mint、ezgo Linux、Pop!_OS、Mageia

XP-PEN-pentablet-3.2.0.210824-1.x86_64.tar.gz

Download

 

Ubuntu、Debian、elementary OS、Mint、ezgo Linux、Pop!_OS

XP-PEN-pentablet-3.2.0.210824-1.x86_64.deb

Download

 

Centos、Fedora、Red Hat、OpenSUSE、Mageia

XP-PEN-pentablet-3.2.0.210824-1.x86_64.rpm

Download

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG VẼ ĐIỆN TỬXP-PEN DECO 02 (English Version)

XPPen Deco 02 User Manual (English)

PDF


 

DECO 03 DRIVER DOWNLOAD

SOFTWARE & DRIVERS

 

Mac 10.10~11.0
(Download and install a driver)

 

XP-PENMac_3.2.1_210902(New UI Driver)

Download

Warm Reminder: Mac Mojave 10.14 or Above needs to add the “PenTablet.app” and “PenTablet_Driver.app” into the accessibility list first after installed XP-PEN Driver. Details steps please see the FAQ section.

 

XP-PENMac_2.1.8.210330(Official Driver)

​​​​​​​Download

Warm Reminder: Mac Mojave 10.14 or Above needs to add the “PenTabletSetting” and “PenTabletDriverUX” into the accessibility list first after installed XP-PEN Driver. Details steps please see the FAQ section.

https://youtu.be/p9IlxzMOjS8

 

Windows 7/8/10
(Download and install a driver)

 

XP-PENWin_3.2.0.210805(New UI Driver)

Download

 

XP-PENWin_1.6.4.210812(Official Driver)

Download

 

Ubuntu、Centos、Fedora、Red Hat、Manjaro、Arch、Debian、OpenSUSE、elementary OS、Mint、ezgo Linux、Pop!_OS、Mageia

XP-PEN-pentablet-3.2.0.210824-1.x86_64.tar.gz

Download

 

Ubuntu、Debian、elementary OS、Mint、ezgo Linux、Pop!_OS

XP-PEN-pentablet-3.2.0.210824-1.x86_64.deb

Download

 

Centos、Fedora、Red Hat、OpenSUSE、Mageia

XP-PEN-pentablet-3.2.0.210824-1.x86_64.rpm

Download

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG VẼ ĐIỆN TỬXP-PEN DECO 03 (English Version)

XPPen Deco 03 User Manual(English)

PDF

 


 

XP-PEN DECO PRO SW (SMALL WIRELESS

XP-PEN DECO PRO MW (MEDIUM WIRELESS)

 

1- SOFTWARE & DRIVERS

Mac 10.10~12.0

XP-PENMac_3.2.3_211203(New UI Driver)

Warm Reminder: Mac Mojave 10.14 or Above needs to add the “PenTablet.app” and “PenTablet_Driver.app” into the accessibility list first after installed XP-PEN Driver. Details steps please see the FAQ section.

——————–

2-Windows 7/8/10/11

XP-PENWin_3.2.2.211027(New UI Driver)

——————–

3- Windows 7/8/10

2.4G Pairing Tool for Win(20210719)

——————–

4-Ubuntu、Centos、Fedora、Red Hat、Manjaro、Arch、Debian、OpenSUSE、elementary OS、Mint、ezgo Linux、Pop!_OS、Mageia

XP-PEN-pentablet-3.2.1.211019-1.x86_64.tar.gz

5-Ubuntu、Debian、elementary OS、Mint、ezgo Linux、Pop!_OS

XP-PEN-pentablet-3.2.1.211019-1.x86_64.deb

Download

 

6-Centos、Fedora、Red Hat、OpenSUSE、Mageia

XP-PEN-pentablet-3.2.1.211019-1.x86_64.rpm

 

7- SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG XPPEN DECO PRO SMALL WIRELESS và XPPEN DECO PRO MEDIUM WIRELESS

Manual and Quickguide download

XP-PEN User Manual (Pen Tablet) English

PDF


 

XP-PEN DECO FUN

SOFTWARE & DRIVERS
(Download and install a driver)
Mac 10.10~11.0
XP-PENMac_3.2.1_210924(New UI Driver)

Warm Reminder: Mac Mojave 10.14 or Above needs to add the “PenTablet.app” and “PenTablet_Driver.app” into the accessibility list first after installed XP-PEN Driver. Details steps please see the FAQ section.

Download

 

Windows 7/8/10/11

XP-PENWin_3.2.0.210805(New UI Driver)

Download

Ubuntu、Centos、Fedora、Red Hat、Manjaro、Arch、Debian、OpenSUSE、elementary OS、Mint、ezgo Linux、Pop!_OS、Mageia

XP-PEN-pentablet-3.2.0.210824-1.x86_64.tar.gz

Download

 

 

Ubuntu、Debian、elementary OS、Mint、ezgo Linux、Pop!_OS

XP-PEN-pentablet-3.2.0.210824-1.x86_64.deb

Download

 

 

Centos、Fedora、Red Hat、OpenSUSE、Mageia

XP-PEN-pentablet-3.2.0.210824-1.x86_64.rpm

Download

 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH Bảng vẽ điện tử XPPen Deco Fun

Manual and Quickguide download

XP-PEN User Manual (Pen Tablet) English

Back to list

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *